EARTH & SKY

Handmade Mala's and Jewelry

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,

digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op

afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden

geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en

de ondernemer;

2.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

3.   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die

verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.   Dag: kalenderdag;

5.   Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd

worden;

6.   Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering

van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.   Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail –

dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem

persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging

of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de

informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen

informatie mogelijk maakt;

8.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd

af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.   Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot)

digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt

gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van

producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van

de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer

technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese

modelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Earth & Sky

Telefoonnummer: 0648771105

E-mail adres: info@earthandsky.nl

KvK-nummer: 57351074

Btw-identificatienummer: NL001622383B36

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen

ondernemer en consument.

2.   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op

afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de

ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in

afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de

consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de

consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene

voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op

verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos

zullen worden toegezonden.

4.   Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke

product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid

van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van

tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die

voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de

aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is

voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de

consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen,

zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten

en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het

aanbod binden de ondernemer niet.

3.   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is

wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod

zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand

op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen

aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,

bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door

de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer

passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe

passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.   De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of

de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die

feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede

gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering

bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.   De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of

digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.   het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht

kan;

b.   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn

van het herroepingsrecht;

c.    de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of

digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de

wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

d.   indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor

herroeping.

6.   In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts

van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1.   De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een

product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen

ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.   De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of

een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het

product heeft ontvangen, of:

a.   als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:

de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste

product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier

voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,

een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.   als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de

laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.    bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een

bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,

het eerste product heeft ontvangen.

3.   De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering

van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14

dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument

vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn

reden(en) verplichten.

4.   De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten

van de overeenkomst.

5.   Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over

het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft

verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de

oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde

bedenktijd.

6.   Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de

consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de

oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop

de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en

de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate

die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te

stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag

hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.   De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het

product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder

gaat dan toegestaan in lid 1.

3.   De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product

als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle

wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.   Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit

binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of

op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.   Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1

bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit

aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft

aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn

in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de

bedenktijd is verstreken.

3.   De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.   Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.   De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het

product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet

dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de

consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.   Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat

de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die

niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde

hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een

bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat

door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de

volledige nakoming van de verbintenis.

7.   De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de

levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn

gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van

stadsverwarming, indien:

a.   de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor

herroeping niet heeft verstrekt, of;

b.   de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de

dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de

bedenktijd heeft verzocht.

8.   De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering

van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.   hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd

met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de

bedenktijd;

b.   hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen

van zijn toestemming; of

c.    de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te

bevestigen.

9.   Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle

aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.   Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op

elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding

onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.   De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief

eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het

geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag

waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het

product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product

heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft

teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.   De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de

consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.   Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan

de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor

de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar

alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het

sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.   Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.   Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een

openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale

inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die

persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn

op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle

bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 3.   Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen

als:

a.   de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

b.   de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra

de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.   Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in

de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en

anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en

catering;

5.   Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de

overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.   Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele

keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke

persoon bestemd zijn;

7.   Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.   Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne

niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

9.   Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,

maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de

werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen

als:

a.   de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

b.   de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht

verliest.

Artikel 11 – De prijs

1.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van

de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens

prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten

waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en

waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst

zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of

bepalingen.

4.   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst

zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a.   deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.   de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang

van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief

btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan

de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke

eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens

voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.   Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur

verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen

die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen

gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van

de overeenkomst.

3.   Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer,

diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument

bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze

wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn

deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het

in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij

de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer

kenbaar heeft gemaakt.

3.   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene

voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met

bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere

leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,

of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden

uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de

bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht

om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele

schadevergoeding.

4.   Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de

ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf

aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

1.   De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en

die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.   De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en

die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder

begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.   De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o   te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald

tijdstip of in een bepaalde periode;

o   tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o   altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf

heeft bedongen.

4.   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde

duur.

5.   In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd

is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en

weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur

van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen

het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste

één maand.

6.   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het

geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor

onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen

met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste

drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan

eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.   Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking

afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of

kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt

automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

8.   Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument

na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste

één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging

vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1.   Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende

voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden

voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het

ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze

termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst

heeft ontvangen.

2.   Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene

voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen

gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),

alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.   Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet,

is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de

ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan

zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen

deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte

buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten

bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de

daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €

40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde

bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure

en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd

nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14

dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de

termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.   Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden

na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat

een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1.   Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.